Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

LBR-Tekniikka Oy
Välitie 9, 90440  Kempele
www.lbr.fi

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Peltola
jukka.peltola@lbr.fi
+358 400 917 511

  1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri/Laskutusrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen sekä laskutus.

  1. Henkilötietoryhmä/rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaat:

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Yritysasiakkaat:

 • yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön puhelinnumero, yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta tarjouspyynnön yhteydessä, toimeksiannon alussa ja/tai asiakassuhteen aikana.

  1. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa lakien ja asetusten mukaisesti ja ilman erillistä valtuutusta veroviranomaisille, KELAlle, vakuutusyhtiöille, työttömyyskassoille sekä työeläkekassoille.

Tietoja voidaan ilman erillistä valtuutusta luovuttaa lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi muille viranomaisille.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti teknisesti palomuureilla, virustorjunnalla, salasanoilla ja tunnistautumistiedoilla.

Tiedot varmuuskopioidaan ja varmuuskopiot säilytetään asianmukaisesti suojatulla tavalla.

Rekisterinpitäjän tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietojen käsittely muilla perusteilla on kielletty.

  1. Suunnitellut poistamisajat

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua
 • vaatia tietojen poistamista
 • vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Joidenkin rekisterinpitäjän oikeuksien toteutumista voi rajoittaa jokin toinen pakottava lainsäädäntö, jonka perusteella tietojen käsittelijällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä tietojen oikaisemisesta.

Tarkastuspyyntö ja sen jälkeinen mahdollinen tietojen korjaamis- tai poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Henkilön pitää esittää voimassaoleva virallinen henkilötodistus tai ajokortti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.